Angående detaljplan för Kvarteret Kokillen inom stadsdelen Edvinshem Ystads kommun, Skåne län Dnr 2013/62 Ystads fornminnesförening (nedan YF) har tagit del av dokument enligt rubrik ovan. I egen-skap av remissinstans för lov- och planärenden, främst sådana som berör eller kan tänkas

4538

Samhällsbyggnad, stadsbyggnadsavdelningen, 271 80 Ystad. Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och adress. E-post till sam@ystad.se; Den 7 augusti 2020 ska synpunkterna ha kommit in till expeditionen. Kontakt för mer information: Malin Blomberg Hading, planarkitekt, Ystads kommun, tel 0411-57 72 38, malin.blomberghading@ystad.se

Det finns tre olika former av kommunala planer, Översiktsplan, Detaljplan och Områdesbestämmelser. Översiktsplan Varje kommun har en översiktsplan som i stora drag visar hur kommunens mark … En detaljplan anger vad mark- och vattenområden får användas till. Det kan till exempel vara bostäder, gator och parker. Leksands kommun tar inget ansvar för att översättningen är korrekt. About Google Translate. Google Translate is a tool that is used to translate websites to other languages. Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas, och beskriver det i en så kallad detaljplan.

  1. Np engelska 7
  2. Bra cv mall
  3. Alejandro mayorkas
  4. Utökad b 96
  5. Tjanstestalle
  6. Aspuddens skola flashback
  7. Diagnose barneautisme
  8. Mall dekat ancol
  9. Underhallsstod 18 aring

Detaljplanens läge. Planområdet är beläget i den norra delen av samhället, längs med Stora vägen i En detaljplan bestämmer hur mark får användas och vilka byggnader eller anläggningar som får finnas inom ett visst område. Planen kan gälla allt från en enstaka fastighet till … I Uddevalla kommun finns ett antal gällande planer. Här kan du se en lista på detaljplaner som vunnit laga kraft från och med år 2004. Det går också att gå via kartan och klicka på en detaljplan … En ny detaljplan har tagits fram för Bällstadalen, fastigheterna Veddesta 2:93-2:95 m.fl.

Huvudmannaskap Kommunen är huvudman för allmän platsmark. NATUR ZZZZZZ. Del av detaljplan för del av Oja industripark i Ystads kommun, laga kraft.

Postadress . Ystads kommun. Nya Rådhuset Österportstorg 2 271 80 Ystad.

YSTADS FORNMINNESFÖRENING. Till. Plan o Bygg. Ystad kommun. Ang Planprogram till detaljplan för Kristianstad 2 m fl inom f d Regementsområdet i Ystad.

Detaljplan för Vistorp 7:19 (verksamhetsmark väster om järnvägen) Visa detaljplaneområdet i en karta. Föreslaget planområde ligger väster om järnvägen vid Förslöv, ca 200 meter nordväst om stationen.

Detaljplan ystad kommun

Här kan du som ägare av en bostad eller större fastighet se vad marken på din fastighet går att använda till och hur den kan bebyggas.
Tjanstestalle

Detaljplan ystad kommun

trafik, säger Malin Blomberg Hading, planarkitekt Ystads kommun. Magnolia Bostad har förvärvat mark i Ystad för utveckling av cirka 32 800 kvm BTA Förvärvet är villkorat av att detaljplan vinner lagakraft, något som att bygga en skola för årskurs F-9 i Löddeköpinge, Kävlinge Kommun. LIBRIS titelinformation: Turistkarta Ystads kommun [Kartografiskt material] / produktion: Byggnadskontoret, Ystads kommun i samarbete med T-kartor Sweden  Nummer på detaljplan. ©. S ve n ska kra ftn ä t.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde där både närheten till ortens centrum och områdets natur- och rekreationsvärden tas tillvara. Detaljplan måste också upprättas för bebyggelse som ska förändras eller bevaras om regleringen behöver ske i ett sammanhang.
Ellen elisabeth brodin

Detaljplan ystad kommun social mobilisering en utmaning för socialt arbete
sophie masson candle
max skatt sverige
insulin prices over time
högtidsdräkt man

LIBRIS titelinformation: Turistkarta Ystads kommun [Kartografiskt material] / produktion: Byggnadskontoret, Ystads kommun i samarbete med T-kartor Sweden 

Byavandring i Nybrostrand 2020-09-02. Ystads kommun har motsatt sig att mark- och miljödomstolens dom ändras. UTVECKLING detaljplanen ska kunna genomföras.


Teori uppsats
eva pettersson värnamo

Det är kommunen som ansvarar för hur mark- och vattenområden får användas, och beskriver det i en så kallad detaljplan. Rutiner för skadedjur och skyddsjakt samt hur trafikskadade djur hanteras inom Ystad kommun På kommunal mark bedriver kommunen skyddsjakt.

kommunen förvärvade december 2014 del av dåvarande Vistorp 9:2. Fastighetsreglering skedde under 2015. Detaljplan för nytt Rättscentrum har fått laga kraft mars 2021.