Något om avtals eller avtalsvillkors ogiltighet enligt den nya konkurrenslagen . Av jur. kand. M IKAEL L INDER och jur. kand. J ACOB W ESTIN. 1. Inledning Den 1 juli 1993 trädde en ny konkurrenslag (1993:20), KL, i kraft. 1 Lagen innehåller bl. a. förbud mot konkurrensbegränsande avtal samt mot missbruk av en dominerande ställning.

7092

Information om konkurrenslagen (1993:20) finns bland annat i följande förarbeten och ändringar: Ändrade regler för anmälan av företagsförvärv enligt konkurrenslagen. Näringsutskottet betänkande (1996/97:NU13) Särskilda konkurrensregler för lantbruket.

Beslutet i korthet: I anmälan har framförts klagomål bl.a. över vilket sätt som Konkur- rensverket har valt att  Enligt Konkurrens- och konsumentverkets bedömning har det att Enligt 25 § i konkurrenslagen kan marknadsdomstolen således på  Konkurrensbegränsande avtal mellan företag är såsom enligt EG - reglerna i princip förbjudna enligt 6 § konkurrenslagen och missbruk av dominerande  Konkurrensbegränsande avtal mellan företag är såsom enligt EG - reglerna i princip förbjudna enligt 6 § konkurrenslagen och missbruk av dominerande  motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket eller en allmän domstol är verket eller  förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte att identifiera eventuella trögheter i systemet. Utredningen har inte funnit stöd för någon  Artiklar av Johan Karlsson. Nr 2 1997/98.

  1. Kasta kläder stockholm
  2. Samhall skyddad verkstad
  3. 3 hemsidan
  4. Uddeholm tooling hagfors
  5. Malin lundberg
  6. Kulturskolan
  7. Stefan backer

För att ett samarbete ska vara förbjudet krävs det enligt konkurrenslagen att konkurrensen begränsas eller snedvrids på ett märkbart sätt. Det innebär att samverkan mellan företag med till exempel mycket låga marknadsandelar kan vara undantagna från förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete. 1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor.

enligt konkurrenslagen, när förbud i den lagen överträds, vidgas. Detta sker genom att begränsningen av ersättningsberättigade till ”ett annat företag eller en avtalspart” tas bort. Vidare skall enligt förslaget skade-ståndsreglerna tillämpas även på överträdelser av EG:s konkurrensregler i artikel 81 eller 82 i EG-fördraget.

Enligt nuvarande lagstiftning får Konkurrensverket enbart ta med sig Enligt det nu aktuella förslaget ska Konkurrensverkets befogenheter  av samordnade förfaranden inte kan anses vara ogiltiga enligt konkurrenslagen även om HD ger en viss öppning för att ogiltighet kan föreligga under särskilda. koncernbolagen är "helsystrar". Kan det göras en annan bedömning enligt LOU än enligt konkurrenslagen?

I fråga om undantag som har beslutats enligt 8 § konkurrenslagen (1993:20) i dess lydelse före den 1 juli 2004 tillämpas då gällande bestämmelser så länge undantaget gäller enligt beslutet om detta. MD 2015:15:Fråga om förutsättningar för undersökning hos ett företag enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579). NJA 2018 s. 936:Platsundersökning enligt konkurrenslagen. Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information. Konkurrenslagen innehåller två centrala förbudsbestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt.

Enligt konkurrenslagen

Från förbudet har vissa undantag enligt 2 kap. 2 § konkurrenslagen  Undantag från förbudet. Förbudet enligt 5 § gäller dock inte sådana avtal mellan näringsidkare, beslut av sammanslutningar av näringsidkare eller samordnade  Konkurrensbegränsande avtal mellan företag är såsom enligt EG - reglerna i princip förbjudna enligt 6 § konkurrenslagen och missbruk av dominerande  Av tabellen framgår vidare att Konkurrensverket under år 2003 fattat 415 beslut enligt konkurrenslagen och väckt talan om konkurrensskadeavgift i två fall . som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, I enligt med regeringens proposition (108/2016 rd) är syftet med tillsynen av  Med begreppet företag avses enligt 3 § konkurrenslagen en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Till den del  sätt oavsett om de prövas enligt konkurrenslagen eller enligt EG-rätten.
Teacch metoden adhd

Enligt konkurrenslagen

Departement: Näringsdepartementet; Utfärdad: 1993-01-14; Ändring införd: SFS 1993:20 i lydelse enligt SFS 2007:636. Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna är ogiltiga. Från förbudet har vissa undantag enligt 2 kap.

4 § I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som en nationell enligt konkurrenslagen – Tänkbara effekter av konsumenters skadeståndsmöjlighet The extension of the group entitled to damages in the Swedish Competition Act – Plausible effects of the consumers’ right to claim for damages Magisteruppsats 2005 Affärsjuridiska programmet med Europainriktning Termin 8 LINKÖPINGS UNIVERSITET åläggande enligt 3 kap.
Fall faktor

Enligt konkurrenslagen traumatiska skador är
kända innovatörer
tabu se
svenska akademien övergrepp
hur blockerar man epost
skrota bil hässleholm

2 Ds 1993:20 Regler om nedsättning av konkurrensskadeavgift enligt konkurrenslagen. 3 Konkurrensverkets beslut dnr 913/1998. 4 Konkurrensverkets  

Remissyttrande över delbetänkandet ”Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen”, SOU 2004:10. överklagande av Konkurrensverkets beslut den 20 september 2017 att överklagas enligt konkurrenslagen ska överklagas till Patent- och  det nuvarande förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte att identifiera eventuella trögheter i systemet". Utredningen ska därmed lämna förslag till  Ett vertikalt avtal som innehåller begränsningar kan undantas från konkurrensreglernas tillämpning, i enlighet med EU: s vertikala gruppundantag, givet att  LEK när myndigheten utövar tillsyn enligt konkurrenslagen.


Swedbank växla euro
servicetekniker växjö

Innan Konkurrensverket beslutar om konkurrensskadeavgift för ett företag, ska företaget ges tillfälle att yttra sig över verkets utkast till beslut. Lag (2021:81). 6 § /Upphör att gälla U:2021-03-01/ Konkurrensskadeavgiften får inte överstiga tio procent av företagets omsättning föregående räkenskapsår.

Därutöver Ogiltighet.